Kontrolli dërgesave postare dhe dërgim i kontrolluar i dërgesave postare

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Masat e fshehta të hetimit dhe të vëzhgimit

Përshkrimi

Në këtë prezantim do të elaborohen çështjet e trajtimit të kontrollit të dërgesave postare dhe dërgimit të kontrolluar të dërgesave postare sipas Ligjit mbi Shërbimet Postare dhe Kodit të Procedurës Penale, trajtimi i këtyre çështjeve në bazë të marrëveshjeve ndërshtetërore, kuptimi dhe nocioni i shprehjeve që lidhen me dërgesat postare, kushtet për të autorizuar këto masa, kohëzgjatja e tyre, si dhe format e kërkesave të prokurorit të shtetit për autorizimin e këtyre masave.

Objektivat

Kuptojnë më tepër lidhur me dërgesat postare; Identifikojnë kushtet për autorizimin e këtyre masave;  Formulojnë kërkesa për autorizimin e këtyre masave.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Admir Shala

  • 03 Dhjetor