Vëzhgimi i fshehtë fotografik ose me video dhe monitorim i fshehtë i bisedave

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Masat e fshehta të hetimit dhe të vëzhgimit

Përshkrimi

Në këtë prezantim me pjesëmarrësit do të shpjegohet se çfarë në të vërtetë paraqesin këto masa dhe si zbatohen, qëllimi i aplikimit të këtyre masave dhe informacionet që mund të sigurohen përmes këtyre masave në drejtim të parandalimit dhe zbulimit të kryesve të veprës penale dhe veprave penale në përgjithësi. Për më tepër do të shpjegohen se cilat janë kushtet e kërkuar ligjore për të autorizuar këto masa, kohëzgjatja e këtyre masave dhe paraqitja e formave të kërkesave të prokurorit të shtetit për autorizimin e këtyre masave nga ana e gjykatës

Objektivat

Kuptojnë përmbajtjen e masave të fshehta; Shpjegojnë se cilat janë kushtet për autorizimin e këtyre masave; Identifikojnë personat ndaj të cilëve mund të autorizohen këto masa; Identifikojnë kohëzgjatjen e këtyre masave.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Admir Shala

  • 09 Dhjetor