Paraburgimi

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë

Përshkrimi

 Në këtë prezantim do të trajtohen çështjet praktike që lidhen me paraburgimin.

 Sipas Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës në grupin e masave për sigurimin e prezencës së të pandehurit hyjnë edhe paraburgimi. Kjo mas? konsiderohet si masa më e ashp?r e cila shqiptoh?t nga gjykata, prandaj edhe do të duhet kushtuar kujdes i posaçëm gjatë zbatimit të dispozitave ligjore nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve, e për rrjedhojë kjo temë meriton t? trajtohet dhe ti kushtohet rëndësinë e veçantë.

Objektivat

-         Identifikojnë rastet kur duhet shqiptuar këto masa;

-         Zbatojnë dispozitat e KPPRK-së në mënyrë të saktë kur shqiptojnë kët? masa;

-         Hartojnë dhe arsyetojnë aktvendimin për paraburgim;

 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Zyhdi Haziri

  • 03 Dhjetor