Roli i prokurorit në shqyrtimin gjyqësor

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Roli i prokurorit në shqyrtimin gjyqësor

Përshkrimi

Në këtë modul pjesëmarrësit do të njoftohen për prokurorin e shtetit i cili është institucion i pavarur me autoritet dhe përgjegjësi për ndjekjen penale te personave te akuzuar për ndonjë vepër penale ose ndonjë vepër tjetër, sikurse është rregulluar me ligj” (neni 109.1 i Kushtetutës). Ndërkaq, organizimi dhe detyrat e prokurorit te shtetit rregullohen me ligj (neni 109.3 i Kushtetues.

Objektivat

-          Zgjerojnë njohuritë për të drejtat dhe detyrimet e prokurorit te shtetit në shqyrtimin gjyqësor;

Dallojnë rolin e prokurorit në krahasim me palët tjera në shqyrtimin gjyqësor.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Shyqri Syla

  • 10 Dhjetor