Roli i prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit fillestar

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Roli i prokurorit në shqyrtimin gjyqësor

Përshkrimi

Në këtë modul pjesëmarrësve do tu jepen shpjegime lidhur me rolin dhe përgjegjësitë e prokurorit të shtetit në shqyrtimin fillestar dhe në shqyrtimin e dyte dhe në shqyrtimin gjyqësor. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi që të mësojnë se si duhet të interpretohen dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me rolin e prokurorit të shtetit. Po ashtu gjatë këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të analizojnë përgjegjësit

Objektivat

 Ushtrojnë përgjegjësitë e prokurorit të shtetit në shqyrtimin fillestar;

Dallojnë përgjegjësitë e prokurorit të shtetit në shqyrtimin fillestar;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Shyqri Syla

  • 10 Dhjetor