Marrëveshjes për pranimin e fajësisë në gjykatë

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë

Përshkrimi

Gjatë këtij sesioni do të trajtohet prezantimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë në gjykatë, shqyrtimi gjyqësor sipas marrëveshjës për pranimin e fajësisë dhe sistemet juridike që aplikojnë këtë institute.

Objektivat

 

-   Zgjerojnë njohurit rreth instituti të marrveshjes për pranimin e fajësisë;

-    Aplikjonë marrveshjen për pranimin e fajësisë;

-     Analizojnë sistemet juridike që aplikojnë këtë institut.

-     Hartojnë marrveshje për pranimin e fajësisë

 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Haxhi Dërguti

  • 14 Janar