Marrja - komunikimi i vendimeve dhe dërgimi i shkresave

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Marrja dhe komunikimi i vendimeve dhe dërgimi i shkresave

Përshkrimi

Aktgjykimi është vendim gjyqësor ,i cili merret dhe shpallet në emër të popullit. Aktgjykimi përfaqëson zbatimin e kodit penal në çështjet penale konkrete. Nëpërmjet tij zbatohen masat e shtrëngimit shtetëror kundër atyre që është vërtetuar se kanë kryer ndonjë vepër penale. Me aktgjykim zgjidhet si çështja juridiko-penale ashtu edhe çështja proceduralo-penale.

Objektivat

Aktgjykimi mund t’i referohet vetëm personit të akuzuar dhe vetëm veprës që është objekt i akuzës të përfshirë në aktakuzën e paraparë fillimisht, të ndryshuar ose të zgjeruar në shqyrtimin gjyqësor. Me aktgjykim ose refuzohet akuza, ose i akuzuari lirohet nga akuza, ose shpallet fajtor.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bahri Hyseni

  • 27 Janar