Vepra e Kundërvajtjes, procedura e kundërvajtjes dhe aktvendimi mbi kundërvajtjet

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Vija ndarëse mes veprave penale dhe kundërvajtjeve

Përshkrimi

E drejta e kundërvajtjes nënkupton tërësi normash te rregullave juridike me te cilat përcaktohen kundërvajtjet dhe sanksionet për këto kundërvajtje. E drejta e kundërvajtjes është pjese e së drejtës publike te shtetit te caktuar (JUS PUBLIKUM) e qe ai shtet paraqet te drejtën e tij për dënimin e kundërvajtjes (JUS PUNIENDI).

Objektivat

-          Kundërvajtjet;

-          Bazat për përgjegjësinë kundërvajtje;

-          Sanksionet për kundërvajtje;

-          Kushtet për përcaktimin dhe shqiptimin e sanksioneve për kundërvajtje,

-          Procedura e kundërvajtjes

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Biljana Rexhiq

  • 27 Janar