Bashkëpunimi dhe koordinimi i ndërsjellë mes prokurorit dhe policisë për raste të ndjeshme

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Etikë profesionale

Përshkrimi

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me Bashkëpunimin e ndërsjellë mes prokurorit dhe policisë, bashkëpunimi për rastet e ndjeshme, transparenca dhe puna ekipore me policinë. Gjithashtu në këtë modul janë zbërthyer edhe tema nga pranimi dhe përdorimi i përvojave të policisë.

Objektivat

Zbatojnë bashkëpunimin e ndërsjellë mes prokurorit dhe policisë; Vlerësojnë bashkëpunimin për rastet e ndjeshme;  Demonstrojnë transparencë dhe punë ekipore me policinë; Përdorin përvojat e krijuara në polici.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Jetish Maloku

  • 27 Maj