Krimi Ndërkufitar

Moduli: Legjislacioni dhe shkathtësitë plotësuese

Nënmoduli: Hetimi i krimeve ndërkufitare

Përshkrimi

Në këtë prezantim do të shpjegohet kuptimi themelor i krimit ndërkufitar, rëndësia dhe zbatimi i ligjeve të aplikueshme në praktikë. Pjesëmarrësit do të mund të zgjerojnë njohurit e tyre rreth krimit ndërkufitar  në përgjithësi, faktorët e paraqitjes së krimit ndërkufitar, format e manifestimit të krimit ndërkufitar dhe luftimi dhe parandalimi i krimit ndërkufitar

Objektivat

Identifikojnë faktorët e paraqitjes së krimit ndërkufitar; Dallojnë format e manifestimit të krimit ndërkufitar; Zgjerojnë njohurit rreth luftimit dhe parandalimit të krimit ndërkufitar

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Agron Uka

  • 07 Korrik