Hetimi i Krimit Ndërkufitar

Moduli: Legjislacioni dhe shkathtësitë plotësuese

Nënmoduli: Hetimi i krimeve ndërkufitare

Përshkrimi

Në këtë sesion do të shpjegohet kuptimi themelor i hetimit të krimit ndërkufitar, rëndësia dhe zbatimi i ligjeve të aplikueshme në praktikë. Pjesëmarrësit do të mund të zgjerojnë njohurit e tyre rreth kuptimit të hetimit të krimit ndërkufitar, mënyrat e hetimit të krimit ndërkufitar, bashkëpunimi ndërkufitar për hetimin e krimit ndërkufitar, dhe luftimi dhe parandalimi i hetimit të krimit ndërkufitar. 

 

Objektivat

Dallojnë mënyrat e hetimit të krimit ndërkufitar; Zgjerojnë njohurit rreth bashkëpunimin ndërkufitar për hetimin e krimit ndërkufitar dhe;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Agron Uka

  • 13 Korrik