Shqyrtimi paraprak i padisë dhe seanca përgatitore

Përshkrimi

-  Padia dhe përmbajtja  e saj;

- Dispozita e LPK, për shqyrtimin paraprak të padisë;

- Veprimet dhe vendimet e gjykatës në shqyrtimin paraprak të padisë;

- Llojet e vendimeve në këtë fazë të procedurës;

- Konvokimi dhe mbajtja e seancës përgatitore.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

- Interpretojnë dhe zbatojnë drejtë dispozitat e LPK-së, lidhur me shqyrtimin paraprak të padisë;

- Përcaktojnë veprimet për vendimet e gjykatës;

- Njohin dhe dallojnë vendimet që merren në këtë fazë të procedurës;

- Avancojnë njohuritë për konvokimin dhe mbajtjen e seancës përgatitore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Shukri Sylejmani

Zenel Leku

  • 30 Janar