Program i Specializuar - Krimi i organizuar dhe korrupsioni -Sesioni I

Përshkrimi

- Përkufizimi i elementeve të veprave penale krimi i organizuar;

- Përkufizimi i elementeve të veprave penale që ndërlidhen më korrupsionin;

- Format e krimit të organizuar;

- Format e korrupsionit;

- Ngjashmëritë dhe dallimet në mes rasteve kur ka vetëm korrupsion dhe kur ka edhe elemente të krimit të organizuar;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

- Zbatojnë drejtë, saktë dhe në mënyrë të plotë dispozitat ligjore lidhur më kualifikimin juridik të krimit të organizuar dhe veprave penale që ndërlidhen më korrupsionin;

Të kryejnë hetime proaktive dhe të sigurojnë prova të pranueshme që mbështesin aktakuzat e ngritura;

- Shqiptojnë sanksione adekuate penale ndaj kryerësve të këtyre veprave penale;

- Sekuestrojnë/konfiskojnë pasurinë e fituar më këto vepra penale;

- Zbatojnë format e ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Drita Hajdari

Bashkim Hyseni

  • 04-05 Shkurt