Procedura gjyësore në rastet e mbrojtjes nga dhuna në familje

Përshkrimi

- Dhuna në familje dhe urdhri për mbrojtje;

- Procedura gjyqësore për vendosje sipas kërkesave për urdhër mbrojtje;

- Llojet e masave mbrojtëse dhe kohëzgjatja e tyre;

- Ekzekutimi dhe pasojat e mos ekzekutimit të urdhrit për mbrojtje.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

- Përdorin procedurat standarde të veprimit për mbrojtje nga dhuna në familje;

- Zbatojnë në mënyrë efikase dispozitat lidhur me procedurën dhe afatet për vendosje sipas kërkesave për urdhër mbrojtje;

- Krahasojnë specifikat e dhunës në familje në procedurë civile dhe penale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Qerim Ademaj

Faton Ademi

  • 06 Shkurt