Kontestet tregtare – mos përmbushja e kontratave

Përshkrimi

- Specifikat e kontratave në ekonomi;

- Pengesat në përmbushjen e detyrimeve kontraktuale;

- Rrëzueshmëria e kontratës dhe nuliteti i saj;

- Mospërmbuhsja e detyrimit – vonesa;

- Pasojat juridike të vonesave në përmbushjen e detyrimit dhe shkëputja e kontratës;

- Procedurat ligjore në mbrojtjen e të drejtave të palëve afariste, në kontestet që rrjedhin nga mos përmbushja e këtyre kontratave;

- Mënyrat dhe kriteret e vlerësimit të elementeve specifike në rastet të pretendimeve për mos përmbushje apo kontestimin e vlefshmërisë së këtyre kontratave.

Objektivat

After completion of this training, participants will be able to:

-  Recognize the specifics of contracts in the economy;

-  Advance the knowledge related to obstacles in fulfilling contractual obligations;

-  Expand knowledge on the causes of contract invalidity and the consequences of non-implementation of the contract.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Mahir Tutuli

  • 25-26 Shkurt