Risitë në Ligjin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme

Përshkrimi

- Juridiksioni i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme;

- Parashtruesit dhe palët kundërshtare në Dhomën e Posaçme;

- Përbërja dhe organizimi i gjykatës me ligjin e ri të DHPGJS.

Objektivat

  - Njohin risitë e Ligjit e Dhomës së Posaçme;

- Identifikojnë se në çfarë mase është zgjeruar juridiksioni ekskluziv i Dhomës së Posaçme;

- Zbatojnë drejtë normat juridike lidhur me çështjet e ngritura para gjykatës;

Vlerësojnë drejtë se cilat janë risitë lidhur me afatet ligjore për kundërshtimin e vendimeve apo veprimeve të AKP.

 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Sabri Halili

  • 13 Shkurt