Veprat penale të narkotikëve

Përshkrimi

- Veprat penale të narkotikëve sipas KPRK;

- Rrethanat që këto vepra penale i bëjnë të cilësuara;

 

- Llojet e sanksioneve që mund të shqiptohen ndaj kryerësve të këtyre veprave penale.

 

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-  Zbatojnë në mënyrë të drejtë dispozitat ligjore të kapitullit të veprave penale të narkotikëve;

-Identifikojnë elementet esenciale të secilës formë të veprave penale të kësaj natyre;

-Zgjerojnë njohuritë rreth pasojave dhe rrezikshmërisë së këtyre veprave penale.

 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel International Prishtina

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Besim Kelmendi

Ali Kutllovci

  • 18 Shkurt