E Drejta në Gjykim te Drejtë – neni 6 i KEDNJ

Përshkrimi

-Përkufizimi i nocioneve dhe kategorive për proces gjyqësor të drejt në kuptim të nenit 6 të KEDNJ;

-Mbrojtja e garantuar procedurale sipas dispozitave të nenit 6 KEDNJ;

-Kuptimi i pavarësisë dhe paanshmërisë së gjykatave në kontekst të kësaj dispozite ligjore;

-Standardet dhe kërkesat ndërkombëtare që përmban neni 6 i KEDNJ.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Njohin procesin gjyqësor të drejtë dhe publik;

-Interpretojnë dhe zbatojnë në praktik nenin 6 të KEDNJ;

-Referojnë vendimeve gjyqësorë të GJEDN në kuptim të nenin 6 të KEDNJ në vendimet gjyqësore vendore;

-Zbatojnë drejt standardet dhe kërkesat që përmban neni 6 i KEDNJ.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Rafet Haxhaj

Skender Çoçaj

Islam Sllamniku

  • 20 Shkurt