Ndërmjetësimi (penale,civile dhe ekonomike) Regjioni Gjilan

Përshkrimi

-Parimet e ndërmjetësimit;

-Inicimi i procedurës së ndërmjetësimit;

-Ndërmjetësimi i detyrueshëm, procedura dhe obligimet e gjyqtarëve;

-Zhvillimi i procedurës së ndërmjetësimit;

-Marrëveshja e ndërmjetësimit dhe efektet e saj;

-Të drejtat dhe detyrimet e palëve në procedurën e ndërmjetësimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 -Avancojnë njohuritë në zhvillimin e procedurës së ndërmjetësimit, specifikat, karakteristikat tjera, me theks të veçantë ndërmjetësimin e detyrueshëm;

-Zbatojnë drejtë procedurën e arritjes së marrëveshjes së ndërmjetësimit dhe efektet juridike të saj;

-Njohin të drejtat dhe detyrimet e palëve në procedurën e ndërmjetësimit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Kristal

Qyteti: Gjilan

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Faton Ademi

Muhamet Bytyqi

  • 26 Shkurt