Mbrojtja gjyqësore në raste e së drejtës së pronësisë, servituteve dhe pengimit të posedimit

Përshkrimi

Llojet e padive për mbrojtjen e pronësisë;

- Paditë për mbrojtjen e servitutit dhe mbrojtjen nga pengimi i posedimit;

- Specifikat e procedurës në rastet e kërkesave për mbrojtjen e pronësisë, servitutit dhe pengimit të posedimit;

- Hartimi i vendimit gjyqësor në secilin raste sipas kërkesë për mbrojtjen e pronësisë, servitutit apo pengimit të posedimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

- Identifikojnë specifikat ligjore për përmbajtjen e mbrojtjes gjyqësore për secilën kërkesë

- Vlerësojnë drejtë kushte ligjore për dhënien e mbrojtës gjyqësore për secilën kërkesë Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore në rastet gjyqësore për secilin lloj të kërkesës;

- Hartojnë në strukturë dhe përmbajtje të rregullt secilin lloj të vendimit gjyqësor varësisht nga lloji i kërkesës.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Erdogan Haxhibeqiri

Haxhi Gashi

Fejzullah Rexhepi

  • 03-04 Mars