Ndërmjetësimi (penale,civile dhe ekonomike) Regjioni Mitrovicë

Përshkrimi

- Parimet e ndërmjetësimit;

- Inicimi i procedurës së ndërmjetësimit;

- Ndërmjetësimi i detyrueshëm, procedura dhe obligimet e gjyqtarëve;

- Zhvillimi i procedurës së ndërmjetësimit;

- Marrëveshja e ndërmjetësimit dhe efektet e saj;

- Të drejtat dhe detyrimet e palëve në procedurën e ndërmjetësimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

Avancojnë njohuritë në zhvillimin e procedurës së ndërmjetësimit, specifikat, karakteristikat tjera, me theks të veçantë ndërmjetësimin e detyrueshëm;

- Zbatojnë drejtë procedurën e arritjes së marrëveshjes së ndërmjetësimit dhe efektet juridike të saj;

- Njohin të drejtat dhe detyrimet e palëve në procedurën e ndërmjetësimit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Va Piano

Qyteti: Mitrovicë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Faton Ademi

Kujtim Munishi

Muhamet Bytyqi

  • 04 Mars