Ndërmjetësimi (penale,civile dhe ekonomike) Regjioni Prizren dhe Gjakovë

Përshkrimi

-Parimet e ndërmjetësimit;

-Inicimi i procedurës së ndërmjetësimit;

-Ndërmjetësimi i detyrueshëm, procedura dhe obligimet e gjyqtarëve;

-Zhvillimi i procedurës së ndërmjetësimit;

-Marrëveshja e ndërmjetësimit dhe efektet e saj;

-Të drejtat dhe detyrimet e palëve në procedurën e ndërmjetësimit

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Avancojnë njohuritë në zhvillimin e procedurës së ndërmjetësimit, specifikat, karakteristikat tjera, me theks të veçantë ndërmjetësimin e detyrueshëm;

-Zbatojnë drejtë procedurën e arritjes së marrëveshjes së ndërmjetësimit dhe efektet juridike të saj;

-Njohin të drejtat dhe detyrimet e palëve në procedurën e ndërmjetësimit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Restorant Tiffany

Qyteti: Prizren

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Besim Kelmendi

Makifete Saliuka

Ylli Zekaj

  • 20-21 Maj