Procedura kundërvajtëse sipas kërkesave të inspektorateve

Përshkrimi

- Përmbajtja e Kërkesës për fillimin e procedurës, e ushtruar nga ana e Inspektoratit;

- Vendimi për fillimin e procedurës.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

-Përpilojnë qartë dhe drejtë kërkesën për fillimin e procedurës kundërvajtëse, me përshkrim faktik dhe kualifikim juridik adekuat;

-Zhvillojnë drejtë dhe në mënyrë ligjore procedurën për kundërvajtje dhe të aplikojnë drejt dispozitat adekuate ligjore;

-Përcaktojnë drejt kompetencën reale mes Gjykatës dhe Organit Kundërvajtës të inspeksionit përkatës, në vështrim të nenit 56 të Ligjit për Kundërvajtje.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

  • 12 Mars