Ligji për Procedurën e Përgjithëshme Administrative-Udhëzuesi praktik

Përshkrimi

-Roli dhe rëndësia e LPPAsë në organet administrative;

-Kuptimi dhe rëndësia e aktit administrativ si dhe koha e hyrjes në fuqi të tij;

-Zbatimi i drejtë i dispozitave të LPPA-së;

-Interpretimi i Udhëzuesit për procedurën administrative.

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Interpretojnë drejtë dispozitat ligjore për procedurën administrative;

-Kuptojnë rolin dhe rendësin e aktit administrativ dhe kohën e hyrjes në fuqi të tij;

-Zbatojnë drejtë dispozitat e LPPA-së;

-Interpretojnë Udhëzuesin për procedurën administrative

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Villa Gërmia

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hasan Shala

Delushe Halimi

  • 19 Mars