Masat e Diversitetit

Përshkrimi

-Kushtet ligjore për shqiptimin e masave të diversitetit;

-Llojet e masave të diversitetit;

-Përfitimet nga masat e diversitetit;

-Shqiptimi i këtyre masave nga gjykata apo prokurori.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Zbatojnë drejt dispozitat e Kodit të Drejtësisë për të Mitur;

-Identifikojnë se cilat kushte ligjore duhet të plotësohen për shqiptimin e masave të diversitetit;

-Vlerësojnë drejte efektet e zbatimit të masave të diversitetit në praktikë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Nesrin Lushta

Hashim Çollaku