Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar-në lëminë civile

Përshkrimi

- Korniza ligjore vendore për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile;

- Rregulloret e BE-së për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile (Rregulloret Bruksel I, Bruksel II, Rome I si dhe rregulloret Nr. 805/2004, 1393/2007, 650/2012, 4/2009);

- Konventat e Hagës për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Avancojnë njohuritë rreth bashkëpunimit juridik ndërkombëtar për çështjet civile;

-Zbatojnë legjislacionin vendor dhe ndërkombëtarë bashkëpunimin ndërkufitar në çështjet civile.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Valon Totaj

Gazmend Çitaku

  • 31 Mars