Shqyrtimi kryesor dhe mjetet provuese

Përshkrimi

- Konvokimi dhe mbajtja e shqyrtimit kryesor;

- Mjetet provuese dhe marrja e provave;

- Llojet e mjeteve provuese në procedurën kontestimore;

- Barra e të provuarit në procedurën kontestimore dhe sigurimi i provës (para prova).

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Avancojnë shkathtësitë për mbajtjen e shqyrtimit kryesor;

-Identifikojnë mjetet provuese në procedurën civile;

-Vlerësojnë faktet që duhet të provohen dhe ato që nuk duhet të provohen në procedurën civile, përfshirë këtu edhe autorizimet e gjykatës se kur mund të marr prova ex officio;

-Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore lidhur me kohën e propozimit dhe paraqitjes së provave, si dhe barrën e të provuarit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Amazona

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Shukri Sylejmani

Haxhi Gashi

Atdhe Berisha

Enver Hasani

  • 13-14 Maj