Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës -Sesioni I

Përshkrimi

1.Vlerësimi i nevojave/Përcaktimi i kërkesave:

-Planifikimi i prokurimit;

-Njoftimi indikativ;

-Specifikimi teknik.

 

2.Përgatitja/Procesi i dizajnimit dhe përgatitja e dokumentove të ofertimit:

-Dosja e tenderit;

-Dorëzimi i dosjes së tenderit (sqarimet);

-Hapja publike.

 

3.Zgjedhja e kontraktorit dhe faza e dhënies së çmimit:

-Komisionet vlerësuese;

-Kriteret e vlerësimit;  

-Rekomandimi i operatorit fitues.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Analizojnë procesin e planifikimit të prokurimit;

-Kuptojnë dhe zbërthejnë dosjen e tenderit;

-Vlerësojnë specifikacionet teknike dhe njoftimin indikativ;

-Kuptojnë elementet për zgjedhjen e kontraktorit dhe dhënies së çmimit;

-Identifikojnë indikatorët e korrupsionit që lidhen me prokurimin publik;

-Hartojnë një plan për hetimin e veprave penale të korrupsionit në prokurimin publik.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Admir Shala

Agim Sheqiri

  • 07-08 Prill