Sekuestrimi dhe konfiskimi

Përshkrimi

-Korniza ligjore për gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve të përfituara me vepër penale;

-Metodat për identifikimin e seteve dhe procesi i sekuestrimit dhe konfiskimit të aseteve të fituara me vepër penale;

-Ngrirja e aseteve dhe urdhrat për sekuestrim dhe konfiskim;

-Administrimi dhe shitja e pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Zgjerojnë drejte dispozitava ligjore në lidhje me gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve te përfituara me vepër penale;

-Avancojnë njohuritë në lidhje me aplikimin e metodave për identifikimin e aseteve,  sekuestrimin dhe konfiskimin e tyre;

-Zbatojnë drejtë procedurën e sekuestritmit dhe konfiskimit te aseteve te fituara me vepër penale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ali Kutllovci

Shqipdon Fazliu