E drejta për liri dhe siguri-neni 5 i KEDNJ

Përshkrimi

-Përmbajtja e dispozitave dhe nocioneve themelore të nenit 5 të KEDNJ;

-Standardet kryesore në dispozitat e nenit 5 të KEDNJ lidhur me rastin e ndalimit të personit nga ana e shtetit;

-Baza ligjore specifike dhe dispozitat që rregullojnë situatën e të ndaluarit;

-Praktika gjyqësore dhe risitë që sjell ajo lidhur me zbatimin e nenit 5 të KEDNJ.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Aplikojnë drejtë nenin 5 të KEDNJ;

-Interpretojnë standardet kryesore të përmbajtura në dispozitat e nenit 5 të KEDNJ lidhur me rastin e ndalimit të personit nga ana e shtetit;

-Zbërthejnë bazën ligjore specifike dhe dispozitat që rregullojnë situatën e të ndaluarit,

-Njihen me praktikën gjyqësore dhe risitë që sjell ajo lidhur me zbatimin e nenit 5 të KEDNJ.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

Fejzullah Rexhepi