Procedura gjyqësore në rastet e kompensimit të dëmit dhe kriteret e vlerësimit

Përshkrimi

-Subjektet e të drejtës së në rastet e shkaktimit të dëmit;

-Sigurimi nga auto përgjegjësia dhe Sigurimi i punëtorëve në punë;

-Polisa e sigurimit TPL dhe kufijtë e mbulesës;

-Kërkesa për kompensim të dëmit;

-Shpërblimi i dëmit material dhe jomaterial nga polica e sigurimit;

-Kriteret për vlerësimin e dëmit;

-E drejta në rentë dhe Regresimi i dëmit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Njohin specifikat e rasteve te shkaktimit të demit ndaj subjekteve të së drejtës;

-Dallojnë procedurat për kompensimin e dëmit jashtë procedurës gjyqësore;

-Zbatojnë drejtë procedurën gjyqësore për kompensimin e dëmit;

-Njohin bazat e përgjegjësisë në rastet e shkaktimit të dëmit;

-Identifikojnë llojet e kompensimit adekuat në rastet e dëmeve të paraqitura;

-Identifikojnë dhe zbatojnë kriteret e vlerësimit të dëmit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Rafet Haxhaj

Albert Zogaj

Haxhi Gashi

Apostolos Anthimos

Enver Hasani

  • 26-27 Maj