Program i Specializuar Trajnimi - Krimi i organizuar dhe korrupsioni- Sesioni II

Përshkrimi

-Hetimi dhe sigurimi i provave në rastet e krimit të organizuar;

-Hetimi dhe sigurimi i provave në rastet e korrupsioni;

-Hetimi financiar në rastet e krimit të organizuar dhe korrupsioni;

-Qasja në dokumentet dhe informata;

-Qasja në evidencat elektronike;

-Përgatitja e rastit për gjykatë dhe gjykimi i rasteve;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Zbatojnë drejtë, saktë dhe në mënyrë të plotë dispozitat ligjore lidhur më kualifikimin juridik të krimit të organizuar dhe veprave penale që ndërlidhen më korrupsionin;

-Të kryejnë hetime proaktive dhe të sigurojnë prova të pranueshme që mbështesin aktakuzat e ngritura;

-Shqiptojnë sanksione adekuate penale ndaj kryerësve të këtyre veprave penale;

-Sekuestrojnë/konfiskojnë pasurinë e fituar më këto vepra penale;

-Zbatojnë format e ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

Admir Shala

  • 13-14 Korrik