Mbrojtja gjyqësore në kontestet nga marrëdhënia e punës sipas Ligjit të Punës

Përshkrimi

-Kontratat e punës dhe llojet e tyre;

-Kontestet nga marrëdhënia e punës sipas ligjit të punës;

-Procedura gjyqësore për mbrojtjen e të drejtave të punës;

-Respektimi i afateve për të kërkuar mbrojtje gjyqësore.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Dallojnë kontestet për shërbyesit civil dhe kontestet e tjera nga marrëdhënia e punës sipas ligjit te punës;

-Zbatojnë drejtë dispozitat e ligjit përkatës duke vlerësuar afatet për të kërkuar mbrojtje gjyqësore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Fejzullah Rexhepi

Qerim Ademaj

  • 08-09 Korrik