Faza e procedurës paraprake – hetimet proaktive dhe sigurimi i provave

Përshkrimi

-Hetimet proaktive;

-Sigurimi i provave;

-Marrja në pyetje dhe marrja e deklaratave;

-Paraqitja e kërkesave në gjykatë;

-Mbrojtja e dëshmitarëve/dëmtuarve dhe dëshmitarët bashkëpunues;

-Mundësia hetuese e veçantë

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Zbatojnë drejtë hetime proaktive;

-Sigurojnë prova të mjaftueshme dhe të pranueshme;

-Marrin në pyetje dhe të marrin deklaratat nga të pandehurit, dëshmitarët, të dëmtuarit dhe ekspertet

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Haxhi Dërguti

Kujtim Munishi

  • 10-11 Gusht