Program i Specializuar-Krimi kibernetik, provat elektronike - Sesioni II

Përshkrimi

-Krimi kibernetik si vepër penale në legjislacionin vendor;

-Provat elektronike, procedura dhe legjislacioni.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Përfitojnë njohuri lidhur me krimin kibernetikë dhe provat elektronike;

-Të zbatojnë hetimet financiare të përfitimeve nga krimet kibernetike;

-Përfitojnë njohuri rreth ligjeve substanciale dhe procedurale, si dhe teknologjinë që mund të aplikojnë;

-Vlerësojnë se sa shpejtë mund të ndërmerret dhe cili është niveli i efikasitetit të masave dhe bashkëpunimit ekstensiv ndërkombëtar

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ikramije Bojaxhiu

Fadil Avdyli

  • 28-29 Korrik