Mjetet e përmbarimit

Përshkrimi

-Llojet e mjeteve përmbarimore në procedurën përmbarimore;

-Kategorizimi i mjeteve të përmbarimit;

-Procedura gjyqësore përmbarimore sipas mjeteve të përmbarimit

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Përkufizojnë se cilat janë mjetet e përmbarimit në procedurën e përmbarimit;

-Kategorizojnë mjetet e përmbarimit;

-Dallojnë dhe njohin procedurat e përmbarimit sipas mjeteve të përmbarimit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Isa Shala

Lumni Sallauka

  • 29-30 Qershor