Marrja në pyetje e të dëmtuarit në veprat penale kundër integritetit seksual

Përshkrimi

-Parime të përgjithshme që duhet respektuar kur kemi të bëjmë me viktimën nga veprat kundër integritetit seksual;

-Veprimet procedurale të cilat ndërmerren kur kemi të bëjmë me viktimën fëmijë nga veprat penale kundër integritetit seksual;

-Mbështetja që duhet bërë për fëmijët viktima sipas dispozitave të KDM

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Analizojnë drejtë veprimet procedural të cilat ndërmerren kur kemi të bëjmë me viktimën fëmijë;

-Interpretojnë drejt dispozitat e KDM kur kemi të bëjmë me fëmijën viktimë apo dëshmitar i veprës penale;

-Identifikojnë rastet kur mund të cenohet të drejtat e fëmijës viktimë apo dëshmitar i veprës penale kundër integritetit seksual.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Isuf Sadiku

Armend Hamiti

  • 01-02 Korrik