Trafikimi i qenieve njerëzore dhe kontrabandimi më migrantë

Përshkrimi

-Kuptimi dhe elementet e trafikimit të qenieve njerëzore;

-Veprat penale të ndërlidhura më trafikimin e qenieve njerëzore;

-Të drejtat e viktimave të trafikuara gjatë procedurës penale;

-Mbrojtja dhe asistimi i viktimave të trafikimit;

-Përforcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit mes akterëve kyç;

-Kompensimi i viktimave të trafikimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Zbatojnë drejtë legjislacionin lidhur me trafikimin me njerëz;

-Identifikojnë elementet e veprës penale të trafikimi me njerëz;

-Zbatojnë dhe respektojnë të drejtat e viktimave të trafikimit në procedurën penale;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Besim Kelmendi

  • 15-16 Korrik