Sistemi gjyqësor dhe prokurorial, struktura dhe kompetencat

Përshkrimi

-Korniza ligjore e sistemit gjyqësor - prokurorial;

-Organizimi i sistemit gjyqësor - prokurorial;

-Kompetencat e sistemit gjyqësor - prokurorial.

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimeve të këtij moduli, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: ­

-Njohin strukturën, organizimin dhe kompetencat e sistemit gjyqësor/prokurorial;

-Zbatojnë aktet normative dhe politikat e Këshillave.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Vaton Durguti

Skender Çoçaj

Bahri Hyseni

  • 06 Mars