Shkrimi dhe arsyetimi ligjor

Përshkrimi

-Procesi dhe parimet e të shkruarit mirë ligjor;

-Shkrimi dhe arsyetimi ligjor përmes metodës  IRAC;

-Rëndësia dhe nevoja për procesin analitik;

-Udhëzime për Shkrimin dhe Arsyetimin e Aktgjykimeve;

-Teknikat e hulumtimit ligjor.

Objektivat

Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Njohin parimet e shkrimit të mirë ligjor;

-Njohin metodat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor;

-Hartojnë vendimet sipas metodës IRAC;

-Njohin teknikat dhe burimet e hulumtimit ligjor.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë