Shqyrtimi paraprak i padisë

Përshkrimi

  • Vlerësojnë përmbushjen e prezumimeve procedurale për zhvillimin e drejtë të procedurës kontestimore;
  • Identifikojnë vendimet që merren në këtë fazë të procedurës;
  • Ndërmarrin veprimet dhe vendimet adekuate në këtë fazë të procedurës;

Objektivat

  • Vlerësimi i padisë;
  • Veprimet e gjykatës në këtë fazë të procedurës;
  • Vendimet që merren në këtë fazë të procedurës;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel City

Qyteti: Prizren

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Shukri Sylejmani

Drita Rexhaj

  • 21 Janar