Mënyrat e fitimit të pronësisë dhe mbrojtja e sajë

Përshkrimi

  • Zgjerojnë njohuritë për të drejtën e pronësisë, autorizimet, kufizimet si dhe mbrojtjen e saj;
  • Dallojnë mënyrat e fitimit të drejtës së pronësisë sipas ligjit në fuqi;
  • Krahasojnë llojet e padive për mbrojtjen e pronësisë;
  • Zbatojnë praktikën e GJEDNJ-së, lidhur me rastet e mbrojtjes së të drejtës së pronësisë.

Objektivat

  • Mënyrat e fitimit të drejtës së pronësisë;
  • Mbrojtja e të drejtës së pronësisë në përgjithësi;
  • Paditë për mbrojtjen e pronësisë;
  • Protokolli I i KEDNJ;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel City

Qyteti: Prizren

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Isa Kelmandi

Qerim Ademaj

  • 22 Janar