Kompensimi i viktimave të krimit në kuadër të sistemit juridik të Republikës së Kosovës

Përshkrimi

-Kompensimi i viktimave të krimit një e drejt që duhet të jenë të njoftuara viktimat;

-Kompensimi i viktimave të krimit në kuadër të sistemit juridik të Republikës së Kosovës;

-Mekanizmat institucional për trajtimin, njoftimin dhe vendosjen lidhur me kompensimin e viktimave të krimit

-Sfidat në realizimin e të drejtës së kompensimit nga ana e viktimave të krimit, si një e drejt ligjore;

-Bashkëpunimi ndër institucional në zbatim të legjislacionit përkatës me qellim te realizimit të së drejtës nga viktimat për kompensim.

-Obligimet ligjore për kontribut financiar në fondin për kompensimin e viktimave të krimit.

Objektivat

Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të :

-Kuptojnë rëndësinë e kompensimit të viktimave të krimit në kuadër të sistemit juridik të vendit;

-Kuptojnë obligimet e institucioneve relevante që janë kategori Ligjore për trajtimin, njoftimin dhe vendosjen për rastet e kompensimit të viktimave të krimit;

-Kuptojnë kompetencën e institucioneve relevante sa i përket kompensimit të viktimave të krimit;

-Jetë në gjendje për të vlerësuar një rast konkret se si duhet të trajtohet dhe ku duhet që të orientohet për kompensimin e viktimave të krimit;

-Te trajtoj, njoftoj dhe vendos për një rast, duke pasur për bazë edhe kompensimin e viktimave të krimit dhe atë në harmoni me legjislacionin përkatës në fuqi.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Isuf Jahmurataj