Mbrojtja e nevojshme,nevoja ekstreme dhe rrethanat e tjera që e përjashtojnë kundërligjshmërinë e veprës penale

Përshkrimi

-Mbrojtja e nevojshme

-Tejkalimi i mbrojtjes së nevojshme

-Nevoja ekstreme

-Vepra e kryer nën shtrëngim

-Veprat e kryera nën ndikimin e dhunës dhe kanosjes

-Vepra e rëndësisë së vogël

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Zbatojnë drejt dispozitat ligjore lidhur me veprat të kryera në rrethanat që përjashtojnë kundërligjshmërinë;

-Avancojnë njohuritë për këto institute;

-Dallojnë mbrojtjen e nevojshme, tejkalimin e mbrojtjes së nevojshme dhe nevojës ekstreme, veprat e kryera nën dhunë, kanosje dhe shtrëngim.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Vaton Durguti

Burim Ademi