Pavlefshmëria absolute dhe relative e kontratave si dhe bazat e përgjegjësisë për kompensimin e dëmit

Përshkrimi

-Rrethanat që shkaktojnë pavlefshmërinë absolute dhe relative të kontratave;

-Procedura gjyqësore dhe roli i gjykatës në hetimin e rrethanave që shkaktoj pavlefshmërinë e kontratave;

-Efektet që shkaktohen në raste e shpalljes se pavlefshmërisë së kontratave;

-Bazat e përgjegjësisë për shkaktimin/kompensimin e dëmit;

-Të provuarit e përgjegjësisë dhe roli i gjykatës në procesin e të provuarit të përgjegjësisë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Identifikojnë rrethanat që shkaktojnë pavlefshmërinë absolute dhe relative të kontratave;

-Njohin efektet që shkaktohen në raste e pavlefshmërisë absolute dhe relative të kontratave;

-Njohin bazat e përgjegjësisë për shkaktimin/kompensimin e dëmit;

-Zbatojnë drejtë dispozita ligjore për secilën, baza varësisht nga rasti.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Albert Zogaj

Faton Ademi