Komunikimi dhe marrëdhënjet me publikun(staf Administrativ)

Përshkrimi

-Qasja në komunikim dhe marrëdhëniet me medie;

-Qasja e publikut dhe mediave në procedurat gjyqësore;

-Raportimi nga seancat gjyqësore;

-Prezantimi institucional dhe informata për publikun;

-Kuptimi i kontekstit, kërkesës /interesimit, informatës dhe mesazhit;

-Organizimi i konferencës për shtyp;

-Prezantimi para publikut dhe prezantimi në media.

Objektivat

Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Kuptojnë rëndësinë e komunikimit në përgjithësi;

-Zbatojnë në praktikë raportimin nga seancat gjyqësore;

-Zbatojnë në praktikë komunikimin me media dhe publikun.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Rafet Haxhaj

  • 04 Shtator