Fillimi dhe zhvillimi i konflikteve administrative

Përshkrimi

-Rëndësia e dispozitave ligjore pe¨r procedure¨n e konflikteve administrative;

-Procedura ligjore, roli dhe rëndësa e nxjerrjes së provave gjatë shqyrtimit kryesor;

-Pe¨rmbarimi i vendimeve.

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Interpretojnë drejtë dispozitat ligjore pe¨r procedurën e konfliktit administrativ;

-Kuptojnë rolin dhe rëndësin e nxjerrjes së provave gjatë shqyrtimit kryesor;

-Zbatojnë drejtë dispozitat për procedure¨n e konfliktit administrativ.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hasan Shala

Delushe Halimi

  • 17 Shtator