Vendimet gjyqësore në Procedurë Kontestimore

Përshkrimi

-Llojet e vendimeve gjyqësore sipas dispozitave të LPK-së;

-Llojet e aktgjykimeve sipas dispozitave të LPK-së;

-Kushte ligjore për nxjerrjen e secilit lloj të aktgjykimeve;

-Struktura dhe përmbajta e vendimeve gjyqësore.

Objektivat

After completion of this training, participants will be able to:

- Understand the legal specifics of each court decision;

- Assess properly the legal conditions for issuing each court decision; -

Apply legal provisions in court cases for each type of court decision; 

Draft each type of court decision in a regular structure and content

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Zenel Leku

Fejzullah Rexhepi

  • 24 Shtator