Menaxhimi i punës në administratën e sistemit gjyqësor dhe prokurorial(staf administrativ)

Përshkrimi

-Menaxhimi dhe udhëheqja;

-Planifikimi dhe vendimmarrja;

-Proceset e brendshme dhe të jashtme të punës;

-Efikasiteti dhe llogaridhënia e stafit administrativ.

Objektivat

Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  -Aplikojnë standardet adekuate të menaxhimit dhe udhëheqjes;

  -Hartojnë plane për një pune të suksesshme dhe marrin vendime të arsyeshme;

  -Krijojnë ambient për një pune kreative, efikase dhe efektive;

  -Menaxhojnë situatat stresuese dhe punës me presion.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Lavdim Krasniqi

Shkelzen Maliqi

  • 30 Shtator