Mjetet juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme sipas ligjit për procedurën kontestimore

Përshkrimi

-Procedura  e vendosjes me ankesë;

-Procedura e vendosjes sipas revizionit;

-Procedura e vendosjes sipas propozimit për përsëritje të procedurës;

-Raporti në mes revizionit dhe propozimit për përsëritje të procedurës;

-Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Analizojnë kushtet ligjore për paraqitjen dhe vendosjen sipas këtyre mjeteve juridike;

-Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore që i referohen shqyrtimit paraprak të këtyre mjeteve juridike në gjykatën e shkallës së parë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Shukri Sylejmani

Faton Ademi

  • 20 Tetor